Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe w formacie xls do pobrania

Wybrane dane w ujęciu rocznym
Wybrane dane LVC roczne


Wybrane dane i wskaźniki w ujęciu kwartalnym

Wybrane dane dane LVC kwartalne

Podstawowe wskaźniki

Podstawowe wskaźniki operacyjne do pobrania w formacie xls
Wybrane wskaźniki operacyjne LVC

Algorytm obliczania wskaźników:

  • Rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto na sprzedaży w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) = zysk na działalności operacyjnej w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność EBITDA = (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja w okresie)/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność netto = zysk netto w okresie/przychody ze sprzedaży w okresie
  • Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto w okresie/stan kapitałów własnych na koniec okresu
  • Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto w okresie/ stan aktywów na koniec okresu