Walne zgromadzenia

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej Walne Zgromadzenie).

II. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki (ul. Zwycięska 47, Wrocław).

Porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.
Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 – 31.03.2019 roku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku,
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku,
podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku,
udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku,
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać złożone w formie pisemnej:

w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska lub
wysłane Spółce na adres: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska
Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@livechatinc.com .

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie na adres: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: wza@livechatinc.com , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/. Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zarówno przed terminem Walnego Zgromadzenia, jak również podczas Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, strony paszportu umożliwiające identyfikację lub inny urzędowy dokumentu potwierdzający tożsamość Akcjonariusza;
w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;
w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.
W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w lit. b i d powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba wyznaczona do rejestracji Akcjonariuszy może zażądać, przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@livechatinc.com . Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na

Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LIVECHAT Software SA nie jest możliwe uczestniczenie w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LIVECHAT Software SA nie jest możliwe wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. DZIEŃ REJESTRACJI
Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień 22 lipca 2019 r. tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

V. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określają przepisy art. 406¹ i art. 406² Kodeksu spółek handlowych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza powyższy wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 9:00 – 15:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, w godz. 11:00-11:30 przed rozpoczęciem obrad.

VI. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU, ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/ lub w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Zwycięska 47, 53-033 Wrocław, Polska, w dni robocze w godzinach 9.00-15.00, nie później jednak niż do dnia 6 sierpnia 2019 roku, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@livechatinc.com .

VII. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej https://investor.livechatinc.com/pl/walne-zgromadzenia/

VIII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA, A JEŻELI AKCJE SĄ RÓŻNYCH RODZAJÓW – TAKŻE O PODZIALE AKCJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE I LICZBIE GŁOSÓW Z AKCJI POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW
Na dzień opublikowania ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2019 roku kapitał zakładowy składa się z 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela (25.000.000 akcji serii A i 750.000 akcji serii B) o wartości nominalnej 0,02 zł każda z nich, którym przysługuje 25.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że akcjom serii A przysługuje 25.000.000 głosów i akcjom serii B przysługuje 750.000 głosów.

IX. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
Projekty uchwał ZWZ LIVECHAT Software 07.08.2019

X. ZAŁACZNIKI

FORMULARZE PEŁNOMOCNICTW
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA