Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5 proc. na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 października 2015 r. otrzymał informację od MetLife PTE S.A., zgodnie z którą MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Informacja została złożona w związku z art. 69 ust. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu 5 października 2015 r. Zgodnie z zawiadomieniem, bezpośrednio przed zmianą udziału MetLife OFE posiadał 1.342.729 akcji, co stanowiło 5,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1.342.729 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Metlife OFE posiada 1.242.729 akcji, stanowiących 4,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1.242.729 głosów na Walnym Zgromadzeniu.