Zmniejszenie zaangażowania Akcjonariusza poniżej progu 5% głosów na WZ

Opublikowano: 2017-01-26 15:22

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Tar Heel Capital OS, LLC z siedzibą w USA (THC OS). Zgodnie z nim THC OS zmniejszył swoje zaangażowanie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Notyfikowana zmiana nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 20 stycznia 2017 r. transakcji pakietowej (Transakcja) na rynku regulowanym, w ramach której THC OS zbył 555.366 akcji Spółki, reprezentujących 2,16% jej kapitału zakładowego i dające prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z Zawiadomieniem przed przeprowadzeniem Transakcji:

  • THC posiadał bezpośrednio 1.555.366 akcji Spółki reprezentujących 6,04% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • THC OS pośrednio (poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy) nie posiadał akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu transakcji:

  • THC posiada bezpośrednio 1.000.000 akcji Spółki reprezentujących 3,88% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • THC OS pośrednio (poprzez podmioty zależne w rozumieniu Ustawy) nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadomienie zostało sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejsze zawiadomienie stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% głosów na WZ (pdf, 63kb)