Zmiany w treści projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**

Raport bieżący 13/2014

**

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), informuje o zmianach w projektach uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 lipca 2014 roku o godz. 12:30.

Zmiany dotyczą proponowanej daty Dnia Dywidendy i Dnia Wypłaty Dywidendy. Zarząd proponuje, żeby były to odpowiednio dni 31 lipca 2014 r. (Dzień Dywidendy) i 1 sierpnia 2014 r. (Dzień Wypłaty Dywidendy).

Załącznikiem do tego Raportu jest Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające Projekty Uchwał w obowiązującym kształcie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.