Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od  Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), z informacją w związku z transakcjami zbycia przez fundusze Fulcrum, Falcon, Napoleon FIZ akcji spółki pod firmą LiveChat Software S.A. za pośrednictwem domu maklerskiego Trigon S.A. w dniu 14 maja 2015 roku.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie zostało złożone w imieniu funduszy zarządzanych przez TFI: FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 1), FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 2), NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 3).

Zgodnie z zawiadomieniem

 • Fundusz 1 zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów
 • Stan posiadania akcji Spółki łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzanie przez TFI (Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3) zmniejszył się o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów i zmniejszył się poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zmiany stanu posiadania akcji Spółki nastąpiły w wyniku przeprawadzonych w dniu 14 maja 2015 r. poza rynkiem regulowanym trzech transakcji, w ramach których:

 1. Fundusz 1 zbył 675.358 akcji, reprezentujących 2,62% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Fundusz 2 zbył 118.621 akcji, reprezentujących 0,46% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Fundusz 3 zbył 218.947 akcji, reprezentujących 0,85% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed przeprowadzeniem transakcji:

 • Fundusz 1 posiadał bezpośrednio 2.936.405 akcji, reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 • Fundusz 2 posiadał bezpośrednio 515.755 akcji, reprezentujących 2,00% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 • Fundusz 3 posiadał bezpośrednio 951.965 akcji, reprezentujących 3,70% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żaden z funduszy nie posiadał akcji Spółki pośrednio, zaś towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzających każdym z wymienionych funduszy było TFI.

Powyższe oznacza, że przed przeprowadzeniem Transakcji, zarządzane przez TFI fundusze (Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3) posiadały łącznie 4.404.125 akcji, reprezentujących 17,10% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4.404.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,10% ogólnej liczby głósów w Spółce.

Po przeprowadzeniu transakcji

 • Fundusz 1 posiada bezpośrednio 2.261.047 akcji reprezentujących 8,78% kapitału Spółki dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 • Fundusz 2 posiada bezpośrednio 397.134 akcji reprezentujących 1,54% kapitału Spółki dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 • Fundusz 3 posiada bezpośrednio 733.018 akcji reprezentujących 2,85% kapitału Spółki dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Żaden z funduszy nie posiadał akcji Spółki pośrednio, zaś towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzających każdym z wymienionych funduszy było TFI.

Powyższe oznacza, że po przeprowadzeniu Transakcji, fundusze zarządzane przez TFI (Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3) posiadają łącznie 3.391.199 akcji, reprezentujących 13,17% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 3.391.199 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,17% ogólnej liczby głósów w Spółce.

W zawiadomieniu podano, że nie istnieją inne niż Fundusz 1, Fundusz 2, Fundusz 3, fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które posiadałyby akcji Spółki.

W zawiadomieniu poinformowano też, że nie istnieją podmioty zależne wobec, TFI, Funduszu 1, Funduszu 2 oraz Funduszu 3, które posiadają akcje Spółki, oraz, że nie istnieją osoby, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy.