Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i zejście poniżej progu 15% głosów na WZ przez Tar Heel Capital

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie złożone w imieniu Tar Heel Capital OS, LLC z siedzibą w USA (THC), z informacją o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zmiany stanu posiadania akcji Spółki nastąpiły w wyniku przeprawadzonej w dniu 14 maja 2015 r. poza rynkiem regulowanym Transakcji w ramach której THC OS zbył 1.047.074 akcje Spółki, reperezentujące 4,07% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed przeprowadzeniem Transakcji THC OS posiadał

  • bezpośrednio 4.552.600 akcji Spółki, reprezentujących 17,68% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4.552.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • pośrednio nie posiadał akcji Spółki

Po przeprowadzeniu Transakcji

  • bezpośrednio posiada 3.505.526 akcji Spółki, reprezentujących 13,61% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 3.505.526 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 13,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.
  • pośrednio nie posiada akcji Spółki

W zawiadomieniu poinformowano też, że nie istnieją podmioty zależne wobec THC OS które posiadają akcje Spółki, oraz, że nie istnieją osoby, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy.