Zawiadomienie pełnomocnika o wypowiedzeniu pełnomocnictwa

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) (dalej jako “Ustawa”), Zarząd spółki pod firmą “LiveChat Software S.A.” z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako “Emitent” lub “Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Bielowickiego (dalej jako “Akcjonariusz”), który na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy przekazał Spółce informację o wypowiedzeniu w dniu 21 listopada 2014 r. przez spółkę pod firmą Tar Heel Capital OS LLC z siedzibą w Północnej Karolinie, 405 North Street, Chapel Hill NC 27514 Północna Karolina, USA (zwanej dalej jako “THC OS”) pełnomocnictwa, na podstawie którego Akcjonariusz był uprawniony do wykonywania wszelkich praw, w tym prawa głosu, wynikających z posiadanych przez THC OS akcji Spółki.

W konsekwencji wyżej wskazanego zdarzenia liczba głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki kontrolowanych przez Akcjonariusza zmniejszyła się poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów Spółki. Przed wypowiedzeniem pełnomocnictwa przez THC OS Akcjonariusz bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki, posiadał pośrednio poprzez zależną wobec Akcjonariusza w rozumieniu Ustawy spółkę pod firmą THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr (dalej jako “THC”) 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki, a dodatkowo wykonywał na podstawie pełnomocnictwa prawo głosu z akcji Spółki posiadanych przez THC OS, tj. 4.552.600 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji Spółki reprezentujących 17,68% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4.552.600 (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 17,68% ogólnej liczby głosów Spółki.

Tym samym, przed wypowiedzeniem pełnomocnictwa przez THC OS Akcjonariusz kontrolował łącznie 7.489.005 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć) akcji Spółki reprezentujących 29,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7.489.005 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 29,08% ogólnej liczby głosów Spółki.

Po wypowiedzeniu Akcjonariuszowi pełnomocnictwa przez THC OS liczba akcji posiadanych przez poszczególne podmioty wskazane powyżej, tj. Akcjonariusza, THC oraz THC OS nie uległa zmianie. Po wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez THC OS, Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio – poprzez zależną wobec Akcjonariusza w rozumieniu Ustawy THC – posiada 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) akcji Spółki reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.936.405 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki.Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Akcjonariusza, nie ma podmiotów zależnych od Akcjonariusza (z wyjątkiem stosunku dominacji istniejącym pomiędzy Akcjonariuszem a THC), które posiadają akcje Spółki, a także nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.