Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Opublikowano: 2017-02-16 18:54

Zarząd LiveChat Software S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego otrzymał zawiadomienie od pana Mariusza Ciepłego, który w imieniu własnym, oraz działając jako pełnomocnik pana Macieja Jarzębowskiego i pana Jakuba Sitarza, wchodzących w skład Porozumienia Akcjonariuszy LiveChat Software S.A. („Porozumienie”)

Zgodnie z zawiadomieniem wyżej wymienieni Akcjonariusze w dniach 14 i 15 lutego 2017 r. w trybie pozasesyjnych transakcji pakietowych sprzedali łącznie 1.033.493 akcji („Akcje”) spółki LiveChat Software S.A. W konsekwencji zbycia Akcji udział Porozumienia Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 50% do 46,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spadek zaangażowania Porozumienia poniżej poziomu 50% głosów nastąpił na skutek następujących zmian:

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji pan Mariusz Ciepły posiadał 4.479.116 akcji Spółki, które stanowiły 17,39% kapitału zakładowego i uprawniały do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji pan Mariusz Ciepły posiada 4.000.000 akcji Spółki, stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji pan Maciej Jarzębowski posiadał 3.270.366 akcji Spółki, stanowiących 12,70% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji pan Maciej Jarzębowski posiada 3.000.030 akcji Spółki, stanowiących 11,65% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem transakcji zbycia akcji pan Jakub Sitarz posiadał 3.284.041 akcji Spółki, stanowiących 12.75% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu transakcji pan Jakub Sitarz posiada 3.000.000 akcji Spółki, stanowiących 11,65% kapitału zakładowego i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed dokonaniem transakcji zbycia Akcji przez Akcjonariuszy Zawiadamiających, Porozumienie Akcjonariuszy obejmowała 13.132.775 akcji Spółki, reprezentujących 51,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniajacych do 13.132.775 głosów, stanowiacych 51,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Porozumienie obejmuje 12.099.282 akcji Spółki, reprezentujących 46,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadomienie złożono na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust 1 pkt Ustawy z dnia 29 lipca 2005 d. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Zawiadomienie o zmianie głosów (pdf, 1,2mb)