Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

Zarząd spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki: (i) Mariusza Ciepłego, działającego w imieniu własnym oraz jako strona porozumienia co do wspólnego głosowania zawartego pomiędzy Mariuszem Ciepłym, Urszulą Jarzębowską, Jakubem Sitarzem, Maciejem Jarzębowskim, Szymonem Klimczakiem oraz Krzysztofem Górskim, tj. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (odpowiednio „Ustawa” oraz „Porozumienie”); oraz (ii) Macieja Jarzębowskiego (łącznie „Zawiadamiający”) zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy.

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień, na skutek przeniesienia akcji Spółki w dniu 28 października 2020 r. w wyniku zawarcia przez Zawiadamiających transakcji pakietowych sprzedaży łącznie 1.287.500 akcji Spółki w ramach procesu budowania przyspieszonej księgi popytu:

(i)udział Pana Mariusza Ciepłego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 15,57% do 13,07%;

(ii)udział Pana Macieja Jarzębowskiego w ogólnej w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 11,69% do 9,19%; oraz

(iii)łączny udział stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 46,90% do 41,90%.

W załączeniu przekazujemy otrzymane zawiadomienia.

Zawiadomienie - Mariusz Ciepły

Zawiadomienie - Maciej Jarzębowski