Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 września Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Grzegorza Bielowickiego, dotyczące transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, czyli THC Fund Management Limited, w którym pełni on również funkcje kierownicze jako dyrektor.

Pan Grzegorz Bielowicki złożył zawiadomienie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Nabycia akcji dokonano w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW w dniach 15, 16, 17 oraz 18 września 2014 r.

THC Fund Management Limited nabył:- w dniu 15 września 2014 r. 17.500 akcji po średniej cenie 16,29 zł za jedną akcję

  • w dniu 16 września 2014 r. 21.000 akcji po średniej cenie 16,34 zł za jedną akcję
  • w dniu 17 września 2014 r. 21.000 akcji po średniej cenie 16,80 zł za jedną akcję
  • w dniu 18 września 2014 r. 20.500 akcji po średniej cenie 17,02 zł za jedną akcję