Zakup akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 3 września Spółka otrzymała zawiadomienie, od pana Andrzeja Różyckiego, dotyczące transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot bezpośrednio przez niego kontrolowany, czyli INNER INVESTMENT Limited, w którym pełni on również funkcje kierownicze jako dyrektor.

Pan Andrzej Różycki złożył zawiadomienie, zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, jako członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Nabycia akcji dokonano w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW w dniu 1 września 2014 r. INNER INVESTMENT Limited nabył 10.000 akcji za cenę 14,30 zł za jedną akcję.