Zakup akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm., dalej jako “Ustawa”), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako “Spółka” lub “Emitent”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Bielowickiego, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25 listopada 2014 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym nabył 2.936.405 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 61.664.505 zł.

Otrzymana od Pana Grzegorza Bielowickiego informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy, została sporządzona w dniu 26 listopada 2014 r. w Warszawie.