Zakończenie oferty publicznej akcji spółki

**

Raport bieżący 6/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 roku.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  • Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: od 24 do 28 marca 2014, do godz. 23.59
  • Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: od 1 do 3 kwietnia 2014
 2. Data przydziału papierów wartościowych:
  • Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających nastąpił w dniu 4 kwietnia 2014
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  • Liczba Akcji Oferowanych wyniosła 3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda a ostateczna liczba Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 226.625 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnychoraz 3.010.875 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
  • Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,87 proc.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
  • Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 502.171 Akcji Oferowanych.
  • Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 3.010.875 Akcji Oferowanych.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  • W Ofercie przydzielono 3.237.500 Akcji Oferowanych, w tym:
   • 226.625 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,
   • 3.010.875 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
  • Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  • W Ofercie zapis złożyło 924 inwestorów, w tym:
   • 906 Inwestorów Indywidualnych,
   • 18 Inwestorów Instytucjonalnych.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  • W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 924 inwestorom, w tym:
   • 906 Inwestorom Indywidualnym,
   • 18 Inwestorom Instytucjonalnym.
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  • Nie dotyczy
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
  • Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 59.893.750 PLN (3.237.500 Akcji Oferowanych sprzedawanych po cenie 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną).
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
  • Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
  • Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim