Zakończenie Procedury ABB

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 22 października 2020 r., zarząd spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2020 r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki – Mariusza Ciepłego oraz Macieja Jarzębowskiego (łącznie „Akcjonariusze Sprzedający”) informację o zakończeniu przez Akcjonariuszy Sprzedających procesu budowania przyspieszonej księgi popytu (odpowiednio „Procedura ABB” oraz „Zawiadomienie”).

Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem w następstwie Procedury ABB:

1)Mariusz Ciepły otrzymał od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje Spółki, jakie Pan Mariusz Ciepły zamierzał zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 643.750 akcji Spółki, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 95,00 zł; oraz 2)MaciejJarzębowskiotrzymał od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje Spółki, jakie Pan MaciejJarzębowskizamierzał zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 643.750 akcji Spółki, stanowiących łącznie 2,5% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 2,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 95,00 zł.

Zgodnie z Zawadomieniem planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu Procedury ABB to 26 października 2020r. („Dzień Transakcji”). Akcjonariusze Sprzedający wskazali ponadto w Zawiadomieniu, że w Dniu Transakcji Pan Mariusz Ciepły oraz Pan Maciej Jarzębowski złożą wobec Trigon Dom Maklerski S.A., firmy inwestycyjnej obsługującej Procedurę ABB oraz pośredniczącej w transakcjach sprzedaży, dyspozycje blokady pozostałych posiadanych akcji Spółki, obejmujące zakaz zbywania akcji Spółki, w okresie 360 dni licząc od Dnia Transakcji.

W załączeniu przekazujemy Zawiadomienie otrzymane od Akcjonariuszy Sprzedających.

Zawiadomienie