Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Opublikowano: 2017-12-19 17:14

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekt Uchwały w następującym brzmieniu:

§1

Zarząd postanawia o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

1.1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11.330.000 PLN (jedenaście milion ów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) – co stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2017 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta, 1.1. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki, 1.1. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,44 PLN 1.1. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 10 stycznia 2018 r. 1.1. planowany dzień wypłaty zaliczki: 17 stycznia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.