Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2019 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 13 905 000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych) – która to kwota, łącznie z kwotą zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez Spółkę w styczniu 2019 roku, stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,54 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 26 lipca 2019 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 2 sierpnia 2019 r.