Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. podjął decyzję o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/20, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,60 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2020 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2020 r.