Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. podjął decyzję o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/21, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 22 917 500,00 zł – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,89 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 4 stycznia 2021 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 11 stycznia 2021 r.