Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. podjął decyzję o zwróceniu się do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22, przy uwzględnieniu poniższych parametrów ustalenia i wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

  • Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000,00 zł. która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 marca 2022 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki
  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,14 zł
  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 29 lipca 2022 r.
  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 5 sierpnia 2022 r.