Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2014 r.

**

Raport bieżący 16/2014

**

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2014 r. Treść uchwał stanowi załącznik do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

  • Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

    Pobierz