Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Zarząd LIVECHAT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 7 SIERPNIA 2019 ROKU

Uchwały ZWZ

Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Mariusza Rafała Ciepłego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Mariusz Rafał Ciepły stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

 1. Krzysztof Górski,
 2. Szymon Klimczak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 – 31.03.2019 roku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku, d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, e. podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku, g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 2. bilans sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.273.004,83 PLN;
 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zysk netto 56.983.913,68 PLN;
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 53.400.903,64 PLN;
 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.039.846,54 PLN;
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku, obejmujące:

 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.520.325,00 PLN;
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.265.521,00 PLN;
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące wartość kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 54.345.268,00 PLN;
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 32.624.369,00 PLN;
 6. dodatkowe informacje. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.03.2019 roku”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA z oceny sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software SA i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2018 do 31.03.2019 roku”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.520.961 głosów za podjęciem uchwały,
 • 6.883 głosów przeciw,
 • 7.083 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie podziału zysku netto LIVECHAT Software SA za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku Działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wniosek i rekomendację Zarządu LIVECHAT Software SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku w kwocie 56.983.913,68 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na: na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 6.771.413,68 PLN; na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 50.212.500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22.402.500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję. § 2 Ustala się Dzień Dywidendy na 14 sierpnia 2019 roku, a Dzień Wypłaty na 21 sierpnia 2019 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 12.524.927 akcji, z których oddano 12.524.927 ważnych głosów, co stanowi 57,61 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 12.524.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 11/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 12/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 13/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 14/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.534.927 akcji, z których oddano 16.534.927 ważnych głosów, co stanowi 64,21 % kapitału zakładowego, w tym:

 • 16.534.927 głosów za podjęciem uchwały,
 • 0 głosów przeciw,
 • 0 głosów wstrzymało się. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.