Uchwała zarządu GPW w Warszawie SA w sprawie wprowadzenia akcji spółki do obrotu giełdowego z dniem 11 kwietnia 2014 roku

**

Raport bieżący 4/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 10 kwietnia Uchwałę nr 438/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 kwietnia w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLLVTSF00010”:

  • a) 25.000.000 akcji serii A Emitenta,
  • b) 750.000 akcji serii B Emitenta

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “LIVECHAT” i oznaczeniem “LVC”.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim