Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu

**

Raport bieżący 3/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 9 kwietnia Uchwałę nr. 427/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Emitenta.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie & 3 ust. 1,2 i 6 Regulaminu Giełdy zdecydował o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku równoległym

  • a) 25.000.000 akcji serii A Emitenta,
  • b) 750.000 akcji serii B Emitenta

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim