Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021/22 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r., po otrzymaniu zgody od Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22, przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

  • Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 29 355 000,00 zł – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2021 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  • zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki

  • kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 1,14 zł

  • planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 27 grudnia 2021 r.

  • planowany dzień wypłaty zaliczki: 3 stycznia 2022 r.