Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (rok finansowy 2019/20)

W nawiązaniu do RB 27/2019, Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/20 rok finansowy zgodnie z następującymi parametrami:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 15 450 000,00 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) – która to kwota stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2019 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,

  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,

  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,60 zł

  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 2 stycznia 2020 r.

  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 9 stycznia 2020 r.