Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/16

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015/16 (1 kwietnia 2015 r. – 31 marca 2016 r.)

1. Raport okresowy za rok obrotowy 2014/2015

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2014/15 - 18 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2014/15 roku obrotowego.

2. Raporty okresowe za rok 2015/16:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015/16 – 13 sierpnia 2015 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015/16-26 listopada 2015 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015/16- 11 lutego 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2015/16 roku. Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.