Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/15

**

Raport bieżący 5/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/15 (1 kwietnia 2014 r. - 31 marca 2015 r.)

 1. Raport okresowy za rok obrotowy2013/2014

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013/14- 18 czerwcaZarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2013/14 roku obrotowego.
 2. Raporty okresowe za rok 2014/15:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014/15 - 28 lipca
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014/15-24 listopada
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014/15-28 stycznia

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2014/15 roku a także raportu kwartalnego za IV kwartał 2014/15 roku obrotowego.

  Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

  Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.