Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/17

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/18 (1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2018 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2016/2017

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015/16 – 14 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 102 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2016/17 roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2017/18:

  • Skons. raport kwartalny za I kwartał 2017/18 – 24 sierpnia 2017 r.
  • Skons. raport półroczny za I półrocze 2017/18 – 30 listopada 2017 r.
  • Skons. raport kwartalny za III kwartał 2017/18 – 22 lutego 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2017/18 roku.

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.