Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22 (1 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.)

Raport okresowy za rok obrotowy 2020/2021

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2020/21 – 25 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki informuje że, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego.

Raporty okresowe za rok 2021/22:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021/22 – 27 sierpnia 2021 r.

Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021/22 – 24 listopada 2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021/22 - 25 lutego 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować osobnego raportu kwartalnego za II kwartał 2021/22 roku.

Ponadto Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Dodatkowo Spółka planuje publikowanie informacji dotyczących wstępnych szacunkowych danych dot. skonsolidowanych przychodów Spółki w poszczególnych kwartałach. Intencją Spółki jest przedstawienie powyższych danych najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończeniu odpowiedniego kwartału.