Sprzedaż akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-09-20 19:17

Zarząd LiveChat Software S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 20 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie o sprzedaży akcji przez podmiot blisko związany z panem Andrzejem Różyckim, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem NAPOLEON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (Napoleon FIZ) w dniu 1 września sprzedał 540.367 sztuk akcji Emitenta w cenie 45,00 zł za jedną akcję.

Powiadomienie zostało sporządzone w oparciu o art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE i stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta informował w raporcie 24/2017 o tym, że został powiadomiony o rozpoczęciu procedury ABB przed wspomnianego Akcjonariusza. W raportach 25/2017, 26/2017 i 27/2017 informował o nabyciu akcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ramach tej procedury.

Załącznik: Napoleon FIZ zawiadomienie (225kb)