Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020/21 rok finansowy

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020/21 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 99 775 907,86 PLN:

- na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 4 758 407,86PLN

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 95 017 500 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,69 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2021 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,89 PLN na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,89 PLN na jedną akcję).

- Kwota pozostała do wypłaty to 1,91 PLN na jedną akcję.

- Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2021 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2021 roku.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku. Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: “W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych”.