Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019/20 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 75 828 987,97 PLN:

  • na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 11 968 987,97 PLN
  • na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 PLN na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,60 PLN na jedną akcję).
  • Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 PLN na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2020 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2020 roku.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku. Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: “W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych”.