Rekomendacja w sprawie podziału zysku

Zarząd spółki LIVECHAT SOFTWARE SA („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r. wyniósł 18 449 390,95 PLN, w taki sposób że:

  • 18 282 500,00 – przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 166 890,95 PLN – przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 71 groszy. Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.