Rekomendacja w sprawie podziału zysku

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 56.983.913,68 PLN: na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6 771 413,68 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50 212 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, która zostanie wypłacona w dniu 02.08.2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję, dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki, planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 14.08.2019 roku, planowany dzień wypłaty dywidendy: 21.08.2019 roku.