Przyjęcie Uchwały Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Opublikowano: 2017–12–20 09:30

W nawiązaniu do RB 40/2017, Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku, w związku z wyrażeniem przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podjął Uchwałę Nr 1/12/2017 w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 1/12/2017

Zarządu Livechat Software **SA

**z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

Zarząd spółki Livechat Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 4 Statutu Spółki oraz Uchwały Nr 03/12/2017 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy – uchwala, co następuje:

§1

Zarząd postanawia o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za okres obrotowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku przy uwzględnieniu poniższych parametrów:

  1. kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy: 11.330.000 PLN (jedenaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych) – co stanowi nie więcej niż połowę zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30.09.2017 roku i zbadanym przez biegłego rewidenta,
  2. zaliczką będzie objęte 25.750.000 akcji Spółki,
  3. kwota zaliczki, przypadająca na 1 akcję Spółki, wyniesie: 0,44 PLN
  4. planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki: 10 stycznia 2018 r.
  5. planowany dzień wypłaty zaliczki: 17 stycznia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.