Przekroczenie progu 5 proc. w głosach na Walne Zgromadzenie

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 września Spółka otrzymała zawiadomienie, od MetLife PTE S.A. (d. Amplico PTE S.A.), dotyczące przekroczenia progu 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (d. Amplico OFE).

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył poziom 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku transakcji w dniu 10 września 2014 r. Bezpośrednio przed tą transakcją był w posiadaniu 1 266 904 akcji Spółki dających 4,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po jej przeprowadzeniu posiada 1 392 904 akcji dających 5,41% głosów na Walnym Zgromadzeniu.