Przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, progu 5% głosów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie złożono w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. A) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa).

Capital Copernicus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że przekroczenie progu jest efektem zwiększenia posiadania stanu posiadania przez zarządzane przez niego fundusze:- FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 1)

  • FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 2)
  • NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz 3)

I nastąpiło w efekcie przeprowadzonych w dniu 13 stycznia 2015 r., poza rynkiem regulowanym, trzech transakcji w ramach których:- Fundusz 1 nabył 1.030.000 akcji Spółki reprezentujących 4% kapitału zakładowego i dających prawo do 1.030.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  • Fundusz 2 nabył 515.755 akcji Spółki reprezentujących 2% kapitału zakładowego i dających prawo do 515.755 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • Fundusz 3 nabył 951.965 akcji Spółki reprezentujących 3,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 951.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przed transakcją żaden z funduszy nie posiadał akcji Spółki. Po ich przeprowadzeniu posiadają łącznie 2.497.720 akcji Emitenta, reprezentujących 9,70% kapitału spółki i dających prawo do 2.497.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją inne niż Fundusz 1, Fundusz 2 oraz Fundusz 3, fundusze inwestycyjne zarzadzanie przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które posiadałyby akcje Spółki.