Przekroczenie progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie o przekroczeniu przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Fundusz), progu 10% głosów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie złożono w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. A) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa).

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poinformowało, że do przekroczenia progu doszło w związku z transakcją nabycia przez fundusz Fulcrum FIZ 1.906.405 akcji Spółki w dniu 20 marca. W jej wyniku fundusz Fulcrum FIZ nabył 1.906.405 akcji spółki stanowiących 7,40% kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcję przeprowadzono poza rynkiem regulowanym.

Przed transakcją fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadały łącznie 2.497.720 akcji Emitenta, reprezentujących 9,70% kapitału spółki i dających prawo do 2.497.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W tym:

  • fundusz Fulcrum FIZ posiadał bezpośrednio 1.030.000 akcji Emitenta reprezentujących 4,00% kapitału zakładowego i dających prawo do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • fundusz Falcon FIZ posiadał 515.755 akcji Spółki reprezentujących 2% kapitału zakładowego i dających prawo do 515.755 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  • fundusz Napoleon FIZ posiadał 951.965 akcji Spółki reprezentujących 3,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 951.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po jej przeprowadzeniu Fulcrum FIZ posiada bezpośrednio 2.936.405 akcji reprezentujących 11,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Stany posiadania funduszy Napoleon FIZ oraz Falcon FIZ nie uległy zmianie. Łącznie fundusze zarządzane przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadają, w wyniku transakcji, 4.404.125 akcji Spółki, reprezentujących 17,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 17,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Fundusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem nie istnieją inne, poza wymienionymi, fundusze inwestycyjne zarzadzanie przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które posiadałyby akcje Spółki.