Przekroczenie prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2014/15 oraz szacowane wyniki Grupy Kapitałowej Spółki za ten okres

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok obrotowy 2014/15, która została zamieszczona w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 r., związaną z uzyskaniem w dniu dzisiejszym informacji o przekroczeniu prognozowanych wyników finansowych Emitenta, a także szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 r.

Głównym powodem przekroczenia prognozy jest szybsze, niż zakładano, tempo pozyskiwania klientów, co przełożyło się korzystnie na zanotowane wyniki.

Pozytywny wpływ na wyniki miał też kurs USD/PLN – w pierwotnej prognozie przyjęto kurs pary walutowej USD/PLN na poziomie 3,08, kursy innych par walutowych nie mają istotnego wpływu na wyniki Emitenta.

Zarząd Spółki szacuje obecnie, że w 2014/15 roku obrotowym (zakończonym w dniu 31 marca 2015 r.), Grupa Kapitałowa Spółki osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 33,044 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny EBIT powiększony o amortyzację) w wysokości 24,038 mln zł oraz zysk netto w wysokości 18,509 mln zł.

Poniżej zaprezentowano pierwotną prognozę finansową w porównaniu do szacowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki osiągniętych w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2015 r., a także historyczne dane porównawcze.

Szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2014/15 r. obr. (wszystkie dane w tys. PLN).

  • Przychody ze sprzedaży: 33.044
  • EBITDA: 24.038
  • Zysk netto: 18.509

Pierwotna prognoza finansowa opublikowana w Prospekcie Emisyjnym (wszystkie dane w tys. PLN).

  • Przychody ze sprzedaży: 25.317
  • EBITDA: 18.948
  • Zysk netto: 14.904

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Spółki osiągnięty w 2013/14 r. obr. (wszystkie dane w tys. PLN).

  • Przychody ze sprzedaży: 18.941
  • EBITDA: 12.613
  • Zysk netto: 9.700

Przedstawione szacowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki nie zostały poddane audytowi. Ostateczne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014/2015. Zarząd Spółki, w trakcie przygotowywania przedmiotowego raportu okresowego, będzie monitorował ziszczenie się określonego szacunkowego wyniku Grupy Kapitałowej Emitenta.

W przypadku, gdy w trakcie wskazanego procesu Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, iż finalny wynik finansowy Grupy Kapitałowej Spółki będzie różnił się od wartości przywołanych w niniejszym raporcie bieżącym o więcej niż 10%, wówczas Emitent przekaże do publicznej wiadomości odpowiedni komunikat korygujący.