Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie


W nawiązaniu do raportu 26/2015, Zarząd Livechat Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że na skutek oczywistego błędu pisarskiego zawiera on niewłaściwą wartość zysku przypisanego na dywidendę. Zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 18 282 500,00 (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) z zysku za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 r., a nie jak mylnie podano 8 282 500,00 zł. Wszystkie pozostałe wartości (w szczególności wartość dywidendy na jedną akcję) są właściwe.

Poniżej poprawna treść raportu:

Zarząd spółki LIVECHAT SOFTWARE SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2015 r. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r. wyniósł 18 449 390,95 PLN, w taki sposób że:

  • 18 282 500,00 - przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 166 890,95 PLN - przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 71 groszy. Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.