Powołanie Rady Nadzorczej Nowej Kadencji

**

Raport bieżący 17/2014

**

Zarząd LIVECHAT Software S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

  • pan Andrzej Różycki
  • pan Grzegorz Bielowicki
  • pan Maciej Jarzębowski
  • pan Jakub Sitarz
  • pan Piotr Sulima

Notki biograficzne członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.