Powołanie Zarządu kolejnej kadencji

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”), informuje o podjęciu w dniu 11 sierpnia 2020 roku przez Radę Nadzorczą uchwał dot. powołania Zarządu na następną kadencję w latach 2020-2023.

Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu pana Mariusza Ciepłego i panią Urszulę Jarzębowską. Jednocześnie Mariuszowi Ciepłemu powierzono funkcję prezesa zarządu, a pani Urszuli Jarzębowskiej - członka zarządu.

Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego LIVECHAT Software SA za okres od 01.04.2019 roku do 31.03.2020 roku.