Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce

Zarząd spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2020 r. otrzymał od Mariusza Ciepłego, Prezesa Zarządu Spółki, oraz Macieja Jarzębowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce – powiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W załączeniu przekazujemy otrzymane powiadomienia.

Powiadomienie - Mariusz Ciepły

Powiadomienie - Maciej Jarzębowski