Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji dot. Dywidendy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A., informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu, zdecydowała o takim podziałe jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 56.983.913,68 PLN, zgodnie z którym:

na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczono kwotę 6 771 413,68 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 PLN; przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/12/2018 z dnia 4.12.2018 roku oraz zaliczki w kwocie 13.905.000 PLN, wypłaconej w dniu 02.08.2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/07/2019 z dnia 2.07.2019 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję, dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 14.08.2019 roku, dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21.08.2019 roku.