Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy

**

Raport bieżący 15/2014

**

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), informuje że w dniu 23 lipca 2014 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r. wyniósł 9.655.384,76 PLN, zostanie podzielony w taki sposób że:

  • 9.527.500,00 PLN - przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 127.884,76 PLN - przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,37 zł.

Dzień Dywidendy ustalono na 31 lipca 2014 r. a Dzień Wypłaty na 12 sierpnia 2014 r.

Rekomendacja jest zgodna z rekomendacją Zarządu, opinią Rady Nadzorczej oraz z polityką dywidendową Spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.