Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji dot. dywidendy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje że w dniu 20 lipca 2015 r. Walne Zgromadzenie podjęło decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software S.A., który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2015 r., wyniósł 18 449 390,95 PLN, zostaje podzielony w taki sposób, że:

  • 18 282 500,00 - przeznaczone zostało na dywidendę
  • 166 890,95 PLN - przeznaczone zostało na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 71 groszy.

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.

Dzień Dywidendy został ustalony na 29 lipca 2015 r. a Dzień Wypłaty na 13 sierpnia 2015 r.