Otrzymanie “Interpretacji Indywidualnej” dot. podatku dochodowego od osób prawnych

Zarząd LiveChat Software informuje, że w dniu 22 października 2019 r. otrzymał “Interpretację Indywidualną” przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych i zagadnień związanych z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził że stanowisko Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych,w zakresie:

ustalenia czy produkty Spółki (aplikacje) opisane w stanie faktycznym stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisu art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (pytanie Nr 1) – jest prawidłowe;

ustalenia czy dochód Spółki z poszczególnej aplikacji będzie stanowił dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej o którym mowa w art. 24d ust. 7 ustawy o CIT, dla opodatkowania którego zastosowanie może znaleźć 5% stawka podatku CIT, jako dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi (pytanie Nr 2):

w przypadku, gdy miesięczny abonament stanowi wyłącznie opłatę ponoszoną przez użytkownika za prawo do korzystania z danej aplikacji - jest prawidłowe,

w przypadku, gdy w ramach najwyższego abonamentu oferowane jest rozszerzone wsparcie produktowe, obejmujące wsparcie informatyków, szkolenia produktowe, dedykowanego Key Account Managera (opiekuna klienta) – jest nieprawidłowe,

obliczenia według wzoru wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o CIT (pytanie nr 4) - jest prawidłowe.

Spółka zaznacza, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczył produktów: LiveChat, ChatBot i HelpDesk.

Spółka zadała również pytanie:

“Czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób prowadzenia przez Spółkę ewidencji spełnia wymogi, o których mowa w art. 24e ustawy o CIT?”.

W tym zakresie ma zostać wydane osobne rozstrzygnięcie.

W związku z otrzymaną Indywidualną Interpretacją, Spółka rozpocznie prace nad oceną tego w jakim stopniu zastosowanie preferencji podatkowej wpłynie na jej wynik netto, przy czym jednocześnie oczekuje na rozstrzygnięcie w sprawie pytania dot. prowadzenia przez nią ewidencji.