Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

**

Raport bieżący 14/2014

**

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”), informuje że w dniu 11 lipca 2014 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 23 lipca 2014 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2013/2014.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LIVECHAT Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2014 r. wyniósł 9.655.384,76 PLN, w taki sposób że:

  • 9.527.500,00 PLN - przeznaczone zostanie na dywidendę
  • 127.884,76 PLN - przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,37 zł.

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła też Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2013-14 oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał zgodnie z projektami przedłożonymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia poszczególnym członkom RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013-14, powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2,3 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.