Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje że w dniu 15 lipca 2015 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki decyzji, zgodnie z którą pozytywnie zarekomendowała ona Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 20 lipca 2015 r. przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok finansowy 2014/2015.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2015 r., wyniósł 18 449 390,95 PLN, w taki sposób że:

  • 18 282 500,00 - przeznaczone zostanie na dywidendę

  • 166 890,95 PLN - przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 71 groszy.

Rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową spółki zakładającą przeznaczenie na dywidendę całego zysku Spółki pod warunkiem, że nie pojawią się projekty inwestycyjne, które zapewnią Akcjonariuszom wyższą stopę wzrostu.